Gimnazijos psichologas

Gimnazijoje dirba pedagoginės psichologijos studijų magistrė, kognityvinės ir elgesio terapijos praktikė Rūta Gagienė.

Psichologė Rūta dirba 218 kab.
Susisiekti galima tel. nr. 860504080,
el. paštu psichologe@pirmojigimnazija.lt,
facebook – Psichologė Rūta Gagienė.

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veiklos funkcijos
 Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, numatant ugdymo
tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės
psichologijos klausimais.
 Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
 Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius.

Kreipkis į gimnazijos psichologę dėl įvairių iškilusių sunkumų, iššūkių ir rūpesčių:
 kai kyla sunkumų mokantis;
 kai nesutari su draugais ar mokytojais;
 kai jautiesi vienišas, nemylimas;
 tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti; .
Psichologas gali padėti pamatyti kelius, kuriais galite eiti, tačiau visa kita teks padaryti pačiam.

———————————————————————————————————————–

Žinutė tėvams         Žinutė abiturientams           Padrąsinančios mintys