Mokinių savivalda „Savi“

Mokinių savivalda ,,Savi“ – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, paremta demokratijos principais, kurią sudaro neribotas skaičius mokinių, užpildžiusių prašymą prisijungti prie mokinių savivaldos. Mokinių savivaldos veiklą reglamentuoja nuostatai.

 

Pagrindiniai mokinių savivaldos tikslai:

 • Atstovauti gimnazijos mokiniams.
 • Vienyti gimnazijos bendruomenę.
 • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir pilietiškumą.
 • Organizuoti veiklas, įtraukiančias gimnazijos mokinius, mokytojus, administraciją ir svečius.
 • Skatinti įvairių kompetencijų ir žinių plėtimą gimnazijoje.
 • Vykdyti projektus ir siūlyti inovacijas.

 

Mokinių savivalda „Savi“ pirmininkas

Mokinių savivaldos pirmininkas – aukščiausios renkamos pareigos atstovaujančios mokinių savivaldą.

Mokinių savivaldos pirmininko funkcijos:

 • Organizuoti mokinių savivaldos veiklą.
 • Organizuoti mokinių savivaldos ir klasių seniūnų tarybos susirinkimus.
 • Koordinuoti klasių seniūnų tarybos, kultūrinės veiklos, akademinės veiklos ir informacinės sklaidos vadovų veiklą, skirti jiems darbus.
 • Atstovauti gimnaziją kaip mokinių atstovas.
 • Paskirstyti užduotis klasių seniūnams bei mokinių savivaldos nariams.
 • Kaip mokinių atstovui reguliariai susitikti su mokyklos administracija aptarti veiklą ir iškylančias problemas.
 • Atsakyti į gimnazijos bendruomenės narių raštu ar žodžiu pateiktus mokinių savivaldai klausimus.
 • Pateikti reguliarias mokinių savivaldos ataskaitas gimnazijos bendruomenei.

Mokinių savivaldos „Savi“ pirmininku išrinktas Titas Jocys 2023 m. sausio 9 dieną.
Titas mokinių savivaldoje „Savi“ esantis treti metai, buvęs mokinių savivaldos administratorius.

Turite idėjų, klausimų ar pasiūlymų kreipkitės t.jocys@pirmojigimnazija.lt

 

 

Mokinių savivalda „Savi“ valdyba

Mokinių savivaldos valdyba – mokinių savivaldos institucija užtikrinanti sklandų mokinių savivaldos darbą, kurią sudaro 7  nuolatiniai nariai. Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, administratorius, klasių seniūnų tarybos vadovas, kultūrinės veiklos vadovas, akademinės veiklos vadovas ir informacinės sklaidos vadovas. Mokinių savivaldos valdybos veiklą reglamentuoja nuostatai.

 • Mokinių savivaldos valdybos funkcijos:
 • Koordinuoti mokinių savivaldos skyrių veiklą.
 • Padėti gimnazijos bendruomenei spręsti problemas.
 • Priimti svečius ir kitus atstovus.
 • Priimti prašymus, kreipimusis ir skundus dėl mokinių savivaldos.
 • Atsakyti į gimnazijos bendruomenės narių raštu ar žodžiu pateiktus mokinių savivaldai klausimus.

 

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Klasė Pareigos
1. Titas Jocys IIIc Pirmininkas
2. Milda Mickutė IIc Pirmininko pavaduotoja
3. Radvilė Macko Ia Administratorė
4. Pija Overlingaitė IIc Klasių seniūnų tarybos vadovė
5. Goda Džalagonija IIc Kultūrinės veiklos vadovė
6. Greta Stumbrytė IIc Akademinės veiklos vadovė
7. Vaida Basevičiūtė Ia Informacinės veiklos vadovė

Mokinių savivaldos kuratorė: pavaduotoja ugdymui Daiva Jakienė d.jakiene@pirmojigimnazija.lt

Klasių seniūnų taryba

Klasės seniūnų taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, pavaldi mokinių savivaldai, kurią sudaro išrinkti gimnazijos I-IV klasių mokiniai. Kiekvienas klasės komplektas (klasė) išrenka klasės seniūną ir klasės seniūno pavaduotoją.

Pagrindinės klasių seniūnų tarybos funkcijos:

 • Užtikrinti bendradarbiavimą tarp klasių, mokinių savivaldos, administracijos ir klasės vadovų.
 • Spręsti problemas iškilusias klasėse.
 • Teikti pasiūlymus veiklos planui ir mokinių savivaldai.
 • Atstovauti klasės bendrą nuomonę.
 • Padėti įgyvendinti numatytas veiklas.

Pagrindiniai dokumentai:

Mokinių savivaldos „Savi“ nuostatai

Mokinių savivaldos „Savi“ veiklos planas 2022-2023 m. m.

Mokinių savivaldos „Savi“ prašymas priimti į mokinių savivaldą

Bendra informacija:

Mokinių savivaldos „Savi“ narių sąrašas 2023 m.

Mokinių savivaldos „Savi“ valdybos sąrašas 2023 m.

Klasių seniūnų tarybos sąrašas 2022-2023 m. m.

Kita informacija:

Mokinių savivaldos „Savi“ pristatymas

Mokinių savivaldos „Savi“ gimnazijos pristatymas

Vizualizacija:

Mokinių savivaldos „Savi“ logotipas.png

Mokinių savivaldos „Savi“ logotipas.pdf

Mokinių savivaldos „Savi“ schema

Informaciją pateikė T. Jocys.