Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos
teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą
mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių
(išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko
gerove susijusias funkcijas.

Šilutės pirmosios gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – pavaduotoja Daiva Jakienė, d.jakiene@pirmojigimnazija.lt
Komisijos narė – socialinė pedagogė Daiva Peštenienė, d.pesteniene@pirmojigimnazija.lt
Komisijos narė – psichologė Rūta Gagienė, r.gagiene@pirmojigimnazija.lt
Komisijos narė – lietuvių kalbos mokytoja – Lina Liepinienė, l.liepiniene@pirmojigimnazija.lt