Gimnazijos lankomumo tvarka

Parengta visoms mokykloms bendra mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka, numatyta konkreti pagalba sistemingai pamokų nelankantiems vaikams.

 

KAS KEIČIASI NUO RUGSĖJO?

Tėvai per mėnesį galės pateisinti 5 mokymosi dienas, praleistas dėl ligos.

Tėvai galės pateisinti ir daugiau pamokų, praleistų dėl objektyvių aplinkybių (pvz., dėl nepalankių oro sąlygų, įvykių, susijusių su eismo sutrikimais ar kt.).

Jei mokinys sirgs ilgiau negu 5 mokymosi dienas, reikės informacijos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos (būdus, kaip mokykla gaus šią informaciją, nusistatys mokykla).

Dėl svarbių asmeninių priežasčių gali būti pateisinama iki 3 mokymosi dienų per pusmetį arba ne daugiau nei 2 mokymosi dienos per trimestrą (mokykla savo tvarkoje gali nusistatyti ir pateisinti ir daugiau dienų).

Kaip ir iki šiol, mokyklos vadovas galės pateisinti praleistas pamokas dėl dalyvavimo sporto varžybose, kitame renginyje ir pan.

Tėvai apie vaiko neatvykimo į mokyklą priežastis turės informuoti tą pačią dieną, jei įmanoma – iki pamokų pradžios. Nesulaukus informacijos iš tėvų, mokykla susisieks su jais ir informuos apie vaiko neatvykimą į pamokas.

Jei mokinys be pateisinamos priežasties sistemingai praleidžia pamokas, numatyti problemos sprendimo ir pagalbos teikimo žingsniai.