2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V1-66

Šilutė

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Nr. v-1552 sprendimu  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,

n u r o d a u:

1. Mokytojams, mokiniams, kitiems gimnazijos darbuotojams gimnazijoje laikytis šių reikalavimų:

 

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijos patalpose dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį).

1.2. Organizuojant ugdymo procesą laikytis grupių, klasių atskyrimo principo (maksimaliai ribojamas skirtingose grupėse, klasėse esančių mokinių kontaktas tiek pamokų, tiek pertraukų metu, tiek po pamokų):

1.2.1. jei nėra galimybės užtikrinti kiekvienos konkrečios grupės, klasės mokinių atskyrimo, gali būti atskiriamos kelios grupės, klasės (toliau – srautas) laikantis šių principų:

1.2.1.1. srautą turi sudaryti kuo mažiau skirtingų grupių, klasių;

 

1.2.1.2. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias atskiriamas srautas gali būti sudaromas tik iš tų pačių klasių grupės (pvz., II-ų gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių arba iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios programos skirtingų klasių (pvz. I–II klasių, III–IV gimnazijos klasių) mokinių;

1.2.2. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų (pvz., laboratorijų ar kitų), visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

1.2.4. skirtingoms klasėms priskirti skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatyti atskiri judėjimo maršrutai iki grupės, klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių (priedas Nr. 1);

1.2.5. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

1.2.6. mokinių spintelės išdėstytos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams.

1.2.7. tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (srauto) mokiniams;

1.2.8. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (srauto) mokiniai;

1.2.9. taikomos kitos organizacinės priemonės.

(1.2 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.21. „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų vykdymas. (papildyta 1.21 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.3. Turi būti maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.

1.4. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (srauto) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, nėra organizuojamas. Po kiekvienos klasės (srauto) valgymo salė yra išvėdinama ir išvaloma.

 

(1.4 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.5. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

(1.5 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.6. Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.6.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.6.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes uždarose patalpose;

1.6.3. apie draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.7. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti  stebima:

1.7.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;

1.7.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti jiems registruoti mokinį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;

(1.7.2 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.7.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti gimnazijos teritoriją ir patalpas. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt;

(1.7.3 p. – LR SAM 2021 08 25 sprendimo Nr. V-1931 redakcija įsigalioja nuo 2021 09 01)

1.7.4. jeigu gimnazija iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.7.5. draudžiama į gimnaziją atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.8. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.9. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į gimnaziją yra neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui, ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į gimnazijos pastato vidų ugdymo proceso metu yra ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei nevykstant ugdymo procesui gimnazijos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.11 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

1.10. Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Paviešintos rekomendacijos dėl tinkamos rankų higienos (https://bit.ly/3f13Bf1).

1.11. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, yra išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos yra išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos yra išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis yra ribojamas. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje yra atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://bit.ly/3hGFqV4).

2. Įpareigoju mokinių vežimo organizatorius ir vykdytojus užtikrinti priemonių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. V-1251 „Dėl viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugų teikimo sąlygų“, laikymąsi.

           3. Saugumo reikalavimai naujiems mokslo metams: grįžti į kontaktinį ugdymą galės visi mokiniai (priedas Nr. 2).

           4. Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime Covid-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma (priedas Nr. 3).

Gimnazijos direktorė Laima Spirgienė