ŠILUTĖS PIRMOJI GIMNAZIJA

 Vadovaujantis LRSAM 2020-08-17 sprendimo  Nr. 1838 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ nuostatomis, Šilutės pirmoji gimnazija parengė susitarimus dėl ugdymo organizavimo:

  • Mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir mokinių tėvai į gimnaziją negali atvykti, kai jiems pasireiškia užkrečiamų ligų požymiai arba jiems yra privaloma izoliacija.
  • Gimnazijos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse privalės dėvėti apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Kaukių dėvėjimas mokiniams klasėse rekomendacinio pobūdžio, koridoriuose einant iš patalpos į patalpą - privalomas.
  • Maksimaliai bus ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų. Atskirų klasių mokiniai mokysis jiems paskirtuose kabinetuose ir bus į gimnaziją įleidžiami per atskirus įėjimus (1 priedas). Kiekviename aukšte yra numatyti kiekvienai klasei atskiri sanitariniai mazgai, mokinių spintelės bus patalpintos šalia jų kabinetų.
  • Maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje atskirų klasių srautų mokiniams.
  • Uždarose erdvėse renginiai bus organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo.
  • Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, bus vėdinamos ir dezinfekuojamos pagal rekomendacijas, mokymo priemonės ir inventorius bus dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo.
  • Gimnazijoje sudarytos tinkamos sąlygos mokinių, mokytojų ir darbuotojų rankų higienai.

8. Informacija mokiniams, jų tėvams, mokytojams, darbuotojams teikiama gimnazijos internetinėje svetainėje, e. paštu, stenduose, e. dienyne, telefonu, susirinkimų metu.

9. Gimnazijos kontaktiniai telefonų numeriai: (8 441) 62008, 8682 31055, 8659 34835,  kuriais suinteresuoti asmenys gali gauti informaciją arba susitarti dėl susitikimo.

                                                                                                                                                  1 priedas

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS:

Kiekvienai mokinių klasei paskirtas vienas kabinetas, kur vyks visos pamokos, išskyrus technologijas, fizinį ugdymą , gamtos mokslų laboratorinius, menus ir IT.

I KLASĖS

 

Paradinis įėjimas / sanitariniai mazgai 1 aukšte

 

Ia – 122 kab.

Ib – 124 kab.

Ic – 126 kab.

 

II KLASĖS

Įėjimas prie sporto salės / sanitariniai mazgai 3 aukšte

 

IIa – 304 kab.

 (rugsėjo 1 d. – 306 kab.)

IIb – 306 kab.

IIc – 217 kab.

 

III KLASĖS

Paradinis įėjimas / sanitariniai mazgai cokoliniame aukšte (prie technologijų kab.)

 

IIIa – 110 kab.

011 kab. - laisvalaikiui

IIIb – 209 kab.

07kab. - laisvalaikiui

IIIc – 112 kab.

012 kab. - laisvalaikiui

 

IV KLASĖS

Pagrindinis įėjimas / sanitariniai mazgai 2 aukšte

 

IVa  - 223 kab.

IVb – 219 kab.

IVc – 221 kab.