1. Nuotolinis mokymas (sis) Šilutės pirmojoje gimnazijoje pradedamas nuo 2020-03-30.
 2. Gimnazija nuotoliniam mokymui (si) renkasi Moodle virtualią mokymo  platformą.
 3. Nuo 2020-03-30 mokytojai mokomąją medžiagą pateikia per e dienyną ir/ar e paštu, ir/ar Moodle virtualioje mokymo aplinkoje pagal pamokų tvarkaraštį.
 4. Kiti informacijos perdavimo būdai ir formos gali būti naudojami atskiru mokytojo ir mokinių susitarimu.
 5. Kiekvienas mokytojas, vadovaudamasis dalyko programa, pamokų tvarkaraščiu, parengs nuotolinio mokymo (si) taisykles (kaip bus pateikiamos užduotys, nurodomi atlikimo būdai ir laikas, konsultavimas, vertinimas, refleksija) ir supažindins mokinius ir mokinių tėveliu
 6. Mokytojai sistemingai pildys e dienyną (temą, pamokos uždavinius), laiku surašys pažymius, rašys „n“, jeigu mokinys nedirbs sutartu laiku.
 7. Mokytojai nuosekliai vertins mokinių mokymosi pasiekimus (pritaikę vertinimo aprašą esančiai situacijai) ir fiksuos mokymosi rezultatus e dienyne.
 8. Mokinių lankomumo apskaita tvarkoma e dienyne pagal mokinių prisijungimo duomenis ir atsiskaitymus. Jeigu mokiniai neturi galimybės prisijungti prie nuotolinio mokymo tvarkaraštyje nurodytu laiku, užduotis atlieka jiems palankiu metu iki nurodyto termino.
 9. Prašome užtikrinti tinkamas mokinių savarankiško darbo namuose sąlygas (mokiniai privalo turėti visų dalykų vadovėlius, sąsiuvinius, pratybas, prieigą prie interneto).
 10. Kviečiame padėti savo vaikams suplanuoti savarankiško mokymosi laiką.
 11. Prašome vaiko ligos atveju informuoti klasės vadovą, dalyko mokytojus per e dienyną ir/ar e paštu ir susitarti dėl užduočių atlikimo terminų koregavimo.
 12. Gimnazijos administracija, mokinio pagalbos specialistai Jums informaciją teiks per e dienyną,  e paštu ir/ar telefonais, nurodytais gimnazijos svetainėje, darbo dienomis  nuo 8.30 iki 15.00 val.
 13. Asmens duomenų apsaugą mokant nuotoliniu būdu užtikrins virtualios mokymosi aplinkos ir e dienyno administratoriai, dalykų mokytojai ir gimnazijos administracija.
 14. Už nuotolinio mokymo(si) taisyklių laikymosi kontrolę atsakinga gimnazijos administracija.
 15. Bendra informacija bus talpinama gimnazijos  svetainėje (pirmojigimnazija.lt ).