Mokiniui ir jo šeimai:

 • Susidaryti dienos, savaitės planą.
 • Įvertinti savo gebėjimus, poreikius ir planuoti karjerą.
 • Pasitikėti savimi, būti sąžiningam ir atsakyti už savo mokymosi rezultatus.
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, mokyklos administracija. Nebijoti klausti, aiškintis.
 • Prašyti pagalbos iš įvairių gimnazijoje dirbančių specialistų.
 • Dalyvauti krūvių mažinimo veikloje ir išsakyti savo poziciją.

Mokytojui:

 • Bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, mokiniais ir jų tėvais.
 • Nuosekliai, sistemingai ir aiškiai pateikti tikslingas mokymosi užduotis.
 • Dalyko vaizdo pamokoje pateikti aiškų mokymosi tikslą, mokymosi užduotis, į rezultatą orientuotas veiklas, vertinimo ir įsivertinimo būdus, refleksiją.
 • Parinkti tokias vertinimo formas ir priemones, kurios skatintų mokinį mokytis.
 • Konsultuoti mokinius pagal poreikius.

 Administracijai:

 • Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinio šeima.
 • Ištirti mokinių ir jų tėvų poreikius.
 • Analizuoti ir vertinti pamokos efektyvumą.
 • Ieškoti naujų veiksmingų ugdymo proceso organizavimo ar krūvių mažinimo priemonių.
 • Į krūvių mažinimo veiklą įtraukti visą gimnazijos bendruomenę, ypač mokinių tėvus, psichologą, socialinį pedagogą.
 • Aprūpinti mokinius skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.